Museum Network Seminar at Chiangmai

วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ผมได้ไปบรรยายในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานพิพิธภัณฑ์” ให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวัตถุประสงค์ ที่สำคัญของการบรรยายในครั้งนี้คือ การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นภาพ หรือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการทำงานของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นบทบาทของเทคโนโลยี ในฐานะของเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ ที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจ และนำไปใช้งานจริงได้ง่าย ยังผลให้เกิดการทำงานของพิพิธภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกของการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุก และตอบสนองต่อความต่องการของสังคม

นอกจากนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบรรยายของผมจะช่วยจุดประกาย ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เกิดความอยากที่จะทำ เลิกกลัวเทคโนโลยี เข้าใจ และมองเห็นเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ ที่มีประโยชน์ และนำไปใช้จริง เริ่มก้าวเข้าไปสู่การเป็น พิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับคนไทยจริงๆ

ผมก็หวังอีกว่าการเผยแพร่บทความนี้ผ่านบล็อกของผม จะทำให้อีกหลายๆ ท่านเกิดความสนใจ ในประเด็นของการนำเครื่องมือ ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในงานพิพิธภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ จัดการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในสังคม ผมเองอยากเห็นคนไทย ไปพิพิธภัณฑ์ของคนไทยมากพอๆ กับการให้ความสนใจ ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ จะต้องเริ่มต้นปรับตัว จากพิพิธภัณฑ์เอง แล้วผมก็เชื่อว่าคนเข้าชม ก็จะเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ควรจะเป็น เช่นกัน

 

Tags: , , , , , , , ,