จารึกวัดโพธิ์ – มรดกความทรงจำแห่งโลก

แผนภาพแสดงอาคาร (สี) ในวัดโพธิ์ที่มีจารึกโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดเก่าสมัยอยุธยา ชื่อวัดโพธาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และมีพระราชประสงค์ให้วัดโพธิ์ เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาความรู้สำหรับประชาชน ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวม และเลือกสรรตำรับตำราวิชาความรู้ต่างๆ มาจารึกบนแเผ่นศิลา ประดับไว้บริเวณวัด เพื่อประโยชน์ของอาณาประชาราษฎร์ วัดโพธิ์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือน “มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย”

continue reading »