Steve Jobs: How to live before you die

ความยอดเยี่ยมของ Steve Jobs อีกประการ เป็นเรื่องของความใส่ใจ ความรักในสิ่งที่เขาทำ และนั่นทำให้เขาทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยมออกมา ความเป็น Steve Jobs ได้ถูกแสดงอย่างเด่นชัด ในปาฐกถาของเขา ในพิธีสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ปีค.ศ. 2005 ที่ชื่อ “How to live before you die” ซึ่งเป็นปาฐกถาที่ทำให้ผมได้คิด และทบทวนตัวเอง กับสิ่งที่ผมทำมาตลอดชีวิต และแน่นอนมันทำให้ผมเปลี่ยนแปลงไป

continue reading »