กำหนดการสัมมนาหัวข้อ
เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการอนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรม
(Virtual Reality Technology for Cultural Preservation)

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552
เวลา : 13.30 น. – 17.00 น.
สถานที่ : อาคาร CC ห้องประชุม 305 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50 คน (ลงทะเบียนล่วงหน้า)
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา : ไม่มี

วัตถุประสงค์ :
1. จุดประกาย และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และสื่อสารข้อมูลทางวัฒนธรรม
2. นำเสนอแนวทาง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์และสื่อสารข้อมูลทางวัฒนธรรม
3. เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านวัฒนธรรม ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ

13.30 น. – 14.00 น.
กล่าวต้อนรับ และแนะนำรายละเอียดการสัมมนา
โดย นายราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

14.00 น. – 15.00 น.
การสร้างสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง (Virtual Tour) ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพพาโนรามา
โดย คุณวรพจน์ ส่งเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายนิวมีเดีย บริษัทส่งเจริญมีเดียกรุ๊ป
– การถ่ายภาพพาโนรามาจากมุมสูง
– การสร้างภาพพาโนรามาแบบหลายความละเอียด (Multi-resolution Panoramic VR)
– การสร้างระบบ Virtual Tour
– การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงแผนที่จากกูเกิ้ลกับพาโนรามา

15.00 น. – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 น. – 16.00 น.
การใช้เทคโนโลยีสามมิติในการพัฒนาระบบ Virtual Tour บ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ฯ และฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล
โดย ผศ.กวีไกร ศรีหิรัญ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.00 น. – 16.30 น.
การใช้เทคโนโลยีสามมิติในการพัฒนาระบบ Virtual Tour บ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ฯ และฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล
โดย นายสุธน วงศ์สุชาต เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

16.30 น. – 17.00 น.
เทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง (High Resolution Imaging) กับงานอนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรม

โดย นายราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

Tags: , , , , ,