Museum at Wat Huay Tom

ในการสัมมนาของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในเขตภาคเหนือ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากการบรรยายในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับงานพิพิธภัณฑ์” แล้วผมยังได้บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสดงผลแบบเสมือนจริง (Virtual Reality) ในงานพิพิธภัณฑ์” เพื่อให้ผู้เข้าฟังตระหนักถึงประโยชน์ของ การนำเทคโนโลยีการแสดงผลแบบเสมือนจริง มาใช้งานจริงๆ ในการสื่อสารของพิพิธภัณฑ์ มีความอยากที่จะนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ และเข้าใจกระบวนการต่างๆ ตลอดจนได้ทบทวน ทักษะที่จำเป็น เพื่อนำไปเป็นโจทย์ในการปรับปรุงทักษะของตัว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้อุปกรณ์ที่เรามี ร่วมกับทักษะของตัวเอง ในการทำงานคุณภาพสูงแบบนี้ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

เทคโนโลยีที่นำมาถ่ายทอดให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฟัง ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลา ที่มีเวลาเพียงแค่ 1 วัน แต่ผู้สอนอยากให้ผู้เข้ารับการสัมมนา เข้าใจกระบวนการในการทำ Panoramic VR และ Object VR ในภาพรวมก่อน แล้วแต่ละที่ค่อยกลับไปเติมความเชี่ยวชาญกันต่อไป

โดยปกติแล้วเฉพาะการสอนเรื่องการทำ Panoramic VR ผมออกแบบให้เรียน แบบมีบรรยาย ควบคู่กับการปฏิบัติจริง ใช้เวลา 2 วัน ซึ่งเรียนจบผู้เข้าเรียนก็สามารถทำงานได้เลย แต่จะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับทักษะ และความพากเพียรของแต่ละท่าน ที่จะไปลุยกันต่อเอง แต่สองวันของการฝึกอบรม ช่วยย่นระยะทางของการเรียนรู้ เรื่องนี้ได้มากดังนั้น การเรียน 2 วัน ต้องถูกย่อให้เหลือแค่ครึ่งวันกว่าๆ ก็จะเป็นปัญหาของผมอยู่ไม่ใช่น้อย แต่ก็ต้องรวบรวมสมาธิ คิดแก้ปัญหาในห้อง ที่แวะเวียนเข้ามาทักทายอยู่เรื่อยๆ

ถ้าถามว่าตกลงประสบความสำเร็จหรือไม่ ผมไม่สามารถตอบได้ด้วยการมองตาผู้เรียน แต่การจะตอบคำถามนี้ได้ต้องเป็นผู้เรียน ที่แปลงความรู้เป็นรูปธรรมหลังจากจบการสัมมนาไปแล้วนั่นเอง

 

Tags: , , , , , ,