Map of Wat Phoแผนภาพแสดงอาคาร (สี) ในวัดโพธิ์ที่มีจารึกโบราณ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดเก่าสมัยอยุธยา ชื่อวัดโพธาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และมีพระราชประสงค์ให้วัดโพธิ์ เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาความรู้สำหรับประชาชน ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวม และเลือกสรรตำรับตำราวิชาความรู้ต่างๆ มาจารึกบนแเผ่นศิลา ประดับไว้บริเวณวัด เพื่อประโยชน์ของอาณาประชาราษฎร์ วัดโพธิ์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือน “มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย”

ในพุทธศักราช ๒๕๕๑ จารึกวัดโพธิ์ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในวาระการประชุมครั้งที่ ๓ ของคณะกรรมการของยูเนสโก ว่าด้วยความทรงจำแห่งโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNESCO Memory of the World Committee for the Asia Pacific Region – MOWCAP) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ประเทศออสเตรเลีย

MOW Certificate
ความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World – MOW) คือ มรดกเอกสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงสื่อต่างๆ (Documentary Heritage) เกี่ยวกับวัฒนธรรมของโลก ที่แสดงถึงพัฒนาการทางความคิด การค้นพบ และผลงานของมนุษย์ อันเป็นเป็นมรดกจากอดีต ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน และจะสืบสาน ส่งต่อให้แก่สังคมในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , ,